GDPR - ochrana osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR")

1. Správce

MP Pamerson, s. r. o., IČ: 286 54 544,

Sídlem Bohumínská 788/61, Ostrava, PSČ 710 00,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 37231
Jednající Martin Pamerson, dále jen jako "Zprostředkovatel" nebo "správce"

Jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.pamerson.cz informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese info@pamerson.cz

2. Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Osobní údaje dětí mladších 18 let nezpracováváme.

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • Datum narození, rodné číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, nebo číslo pasu
 • Telefonní číslo a e-mailová adresa
 • Vaše jméno a příjmení

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

4. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@pamerson.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

5. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • projektanti
 • externím advokátním kancelářím;
 • orgánům veřejné správy
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejich obchodními partnery.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodni organizaci.

6. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 5 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

7. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz ("právo být zapomenut")
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@pamerson.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.12.2018

Copyright © 2020 MP Pamerson, s.r.o.